شانزدهمین نمایشگاه ملی صنعت 14 لغایت 17 مهر ماه

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - مهرماه 1395 تاریخ برگزاری : چهارشنبه 14 مهر 1395 لغایت شنبه 17 مهر 1395 محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ...
جرثقيل ها - كنترل ها - چيدمان و مشخصه ها

اين استاندارد براي كنترل هاي جرثقيل هاي بشرح زير كاربرد دارد : - جرثقيل هاي برج ي براي ساختمان سازي و كارهاي ساخت و ساز (عمراني) قابل جدا كردن . - جرثقيل هاي برج ي افراشته - جرثقيل هاي برجي - جرثقيل هاي برج ي اسكله ها و كشتي سازها اين استاندارد براي كنترل هاي زير كاربرد ندارد : - جرثقيل هاي سيار با بازوي داراي نيروي محركه كه مي تواند با يـك ملحقـه برجـ ي متصـل .شود 2 مراجع الزامي مدار ...