شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - مهرماه 1395 تاریخ برگزاری : چهارشنبه 14 مهر 1395 لغایت شنبه 17 مهر 1395 محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران