اين استاندارد براي كنترل هاي جرثقيل هاي بشرح زير كاربرد دارد : - جرثقيل هاي برج ي براي ساختمان سازي و كارهاي ساخت و ساز (عمراني) قابل جدا كردن . - جرثقيل هاي برج ي افراشته - جرثقيل هاي برجي - جرثقيل هاي برج ي اسكله ها و كشتي سازها اين استاندارد براي كنترل هاي زير كاربرد ندارد : - جرثقيل هاي سيار با بازوي داراي نيروي محركه كه مي تواند با يـك ملحقـه برجـ ي متصـل .شود 2 مراجع الزامي مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن ها ارجاع داده شده است.بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي .شوددر صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست.در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آن ها مورد نظر است. استفاده از مراجع الزامي زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است: 2-1 ISO 4306-1:1990, Cranes- Vocabulary- Part 1: General. 2-2 ISO 4306-3:1991, Cranes- Vocabulary- Part 3: Tower cranes. 2-3 ISO 7752-1:1983, Lifting appliances- Controls- Layout and characteristics- Part 1: General principles. 3 اصطلاحات و تعاريف در اين استاندارد اصطلاحات و / يـا واژه هـاي تعريـف شـده در اسـتانداردهاي ISO ،ISO 4306-1 4306-3 و ISO 7752-1 به كار مي رود . 4 الزامات خاص الزامات تكميلي خاص براي جرثقيل هاي برجي بشرح زير است : الف - نيروي لازم براي حركت دادن يك دسته يا اهرم كنتـرل نبايـد بـيش از 100 نيـوتن و بـراي حركت دادن يك پدال نبايد بيش از 200 نيوتن باشد . در هر حال، مقادير زير توصيه مي شود : - تا 40 5 نيوتن براي يك اهرم راست به چپ 1 - تا 60 8 نيوتن براي يك اهرم عقب به جلو 1 - تا 150 10 نيوتن براي يك يك پدال ب - وسايل كنترلي بايد براي كاهش احتمال حركت تصادفي (غيرعمدي) جرثقيل و بار آن وضعيت داده شده و علامت دار شوند . 5 چيدمان كنترل اصلي كنترل هاي اصلي بايد آنچنان كه در شكل 1 نشان داده شده، و مقررات عمومي زير چيده شوند : - روي قسمت راست بالا و پائين برنده بارجرثقيل . - روي قسمت چپ بلندكننده يا حركت چرخشي چنگك جرثقيل. 1 5- اهرم هاي كنترلي مفصلي يا نوع چهار شاخه اي چنانچه از اهرم هاي كنترل مفصلي يا نوع چهار شاخه اي استفاده شده باشد، حركت هاي جرثقيل بايد منطبق با جهت حركت اهرم نشان داده شده در جدول 1 باشد . 2 5- وسايل كنترل چرخ براي وسايل كنترل چرخ، حركت هاي جرثقيل بايد منطبق با جهت حركت چرخ نشان داده شده در جدول 2 باشد . تا 10 1- 5 نيوتن براي كنترل هاي نوع joy stick توصيه مي شود. راست چپ قلاب بالاكش بار متحرك جرثقيل بلند شدن يا حركت چرخشي خرچنگي جرثقيل پائين آوردن بار بلند كردن / جلو حركت / جلو حركت / عقب چرخش / راست چرخش چپ بالا كشيدن بلند كردن/ عقب